July 21, 2024

Month: February 2021

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรากินไฟเท่าไหร่
1 min read

เนื่องการสถานะการในช่วงนี้ ด้วยผมกระทบของ ไวรัสโควิด-19 คนทำงานส่วนใหญ่ทั้งพนักงานเงินเดือนและฟรีแล้นซ์ ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบ Work From Home มากขึ้น ซึ่งการทำงานที่บ้านก็ย่อมแน่นอนที่จะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วย วันนี้จึงอยากนำความรู้มาให้เพื่อนมาได้ทราบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรากินไฟเท่าไหร่บ้าง ก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจก่อนว่า วัตต์ (watt) คือหน่วยวัดของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะสังเกตได้จากคู่มือหรือป้ายระบุของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นขนาด 1000...